Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen ADB Licht en Geluid, gevestigd te Winterswijk, hierna te noemen ADB Licht en Geluid en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.
Artikel 2. Kredietwaardigheid. Elke met ADB Licht en Geluid aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ADB Licht en Geluid van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat ADB Licht en Geluid zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie ADB Licht en Geluid zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
Artikel 3. Duur van de overeenkomst. 3-1 De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum en eventuele tijd, die in de overeenkomst is vermeld tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen. 3-2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van een verhuurovereenkomst voor onbepaalde tijd, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
Artikel 4. Levering en terugbezorging. 4-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij ADB Licht en Geluid op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan ADB Licht en Geluid terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat ADB Licht en Geluid zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 4-2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan ADB Licht en Geluid een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van ADB Licht en Geluid op verdere schadevergoeding.
Artikel 5. Leveringstermijn. Indien ADB Licht en Geluid zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal ADB Licht en Geluid er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
Artikel 6. Personeel van ADB Licht en Geluid. Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van ADB Licht en Geluid, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover ADB Licht en Geluid aansprakelijk.
Artikel 7. Controle op goede staat van de goederen. De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.
Artikel 8. Verplichtingen huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om; a. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen. b. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen. c. ADB Licht en Geluid te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen. d. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en ADB Licht en Geluid te vrijwaren. e. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van ADB Licht en Geluid te doen geschieden.
Artikel 9. Reparatie. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
Artikel 10. Waarborgsom. 10-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan ADB Licht en Geluid een door hem vast te stellen waarborgsom te geven. 10-2 ADB Licht en Geluid behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel “Opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld. 10-3 ADB Licht en Geluid is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens ADB Licht en Geluid heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
Artikel 11. Verzekering. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.
Artikel 12. Auteursrechten en vergunningen. 12-1 De kosten voor auteursrechten zoals die geheven (kunnen) worden door het Bureau van Muziek-Auteursrechten (BUMA), zullen voor rekening van de huurder/opdrachtgever zijn. 12-2 De huurder/opdrachtgever dient zelf in het bezit te zijn van de vereiste muziek- en/of dansvergunning(en) en kan zich bij het niet in bezit hebben van deze vergunningen niet beroepen op overmacht of ADB Licht en Geluid hiervoor aansprakelijk stellen.
Artikel 13. Verplichtingen van de huurder/opdrachtgever De huurder/opdrachtgever dient voor eigen rekening te zorgen dat er: a. een eventueel voldoende ruime podium aanwezig is; b. voldoende vrije elektrische stroomgroepen of krachtstroom aanwezig is, zulks op aanwijzigingen van ADB Licht en Geluid. c. bij buitenoptredens te zorgen voor deugdelijke overkapping.
Artikel 14. Schade en gebreken. 14-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan ADB Licht en Geluid te melden. Zonder toestemming van ADB Licht en Geluid mag de huurder niet tot reparatie overgaan. 14-2 Veranderen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal ADB Licht en Geluid slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 14-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. 14-4 ADB Licht en Geluid is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren. 14-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
Artikel 15. Aansprakelijkheid. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is ADB Licht en Geluid in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal ADB Licht en Geluid ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
Artikel 16. Mededelingsverplichtingen huurder. 16-1 Huurder dient ADB Licht en Geluid onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van ADB Licht en Geluid dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere redenen heeft gestaakt. 16-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.
Artikel 17. Opzegging/ontbinding. 17-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij ADB Licht en Geluid, indien partijen zijn overeengekomen, dat ADB Licht en Geluid bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. 17-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van ADB Licht en Geluid worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is ADB Licht en Geluid gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 17-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is ADB Licht en Geluid bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 17-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is ADB Licht en Geluid gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van ADB Licht en Geluid op verdere schadevergoeding. 17-5 Bij annulering van de overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht: – bij annulering binnen 10 uren voor aanvang van de contractperiode zal 100% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend – bij annulering binnen 24 tot 10 uren voor aanvang van de contractperiode zal 50% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend – bij annulering binnen 48 tot 24 uren voor aanvang van de contractperiode zal 35% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend – bij annulering binnen 48 of meer uren voor aanvang van de contractperiode zal 15% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend
Artikel 18. Vervanging. Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan ADB Licht en Geluid terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan ADB Licht en Geluid een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen. Artikel 19. Wijzigingen. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken -ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt- zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
Artikel 20. Retentierecht. Wanneer ADB Licht en Geluid van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Artikel 21. Betaling. 21-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 21-2 ADB Licht en Geluid is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. 21-3 ADB Licht en Geluid is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 21-5 Uit het enkele feit dat ADB Licht en Geluid zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 22. Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van ADB Licht en Geluid, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.